Předběžné informace o studii Tominersenu (ROCHE)

28. března 2021

Na základě tiskové zprávy (22.3.20201) a webináře EHA (26.3.2021) Vám přinášíme informace o probíhající III. fázi studie účinné látky Tominersen.

Jak jsme již informovali, v pondělí 22.3.2021 vydala společnost ROCHE tiskovou zprávu, ve které uvádí, že bylo pozastaveno podávání účinné látky Tominersen (a také placeba) všem účastníkům III. fáze studie GENERATION-HD1. Studie jako taková ale pokračuje dál, účastníci jsou i nadále sledování, a jsou získávána další data pro hodnocení účinků Tominersenu.

Toto rozhodnutí bylo učiněno na základě doporučení Nezávislé hodnotící komise iDMC (Independent Data Monitoring Committee), která zkoumala určitou část dat z III fáze studie. Tato komise je složena například z neurologů, statistiků, farmakologů, kteří nemají žádnou vazbu na společnost ROCHE, účastníky, vědce, tím je zajištěna naprostá nestrannost. Komisi byla poskytnuta „nezaslepená" data – data byla rozdělena do skupin dle účastníků s účinnou látkou (ve dvojím různém dávkování) a s placebem... Na základě analýzy těchto skupin dat komise vyhodnotila poměr přínosu/rizik podávání účinné látky. Konkrétní čísla či údaje zatím nikde zveřejněny nebyly, je důležité vyhodnotit všechna data.

Na webináři EHA vystoupila Astri Arnesen, Sarah Tabrizi, Anne Rosser či Bernhard Landwehrmeyer. Pro všechny bylo rozhodnutí společnosti ROCHE velice zdrcující, všichni jsou silně spjati s HD komunitou. Podle všech odborníků se v tuto chvíli opravdu jedná o pozastavení III. fáze studie, nikoli o ukončení. Je důležité podrobně analyzovat všechna data získané ze III. fáze studie. Jedná se o obrovské množství dat, což je v každé studii běžné, a proto nelze nikdy analyzovat výsledky studí kontinuálně s jejich průběhem. První předběžné výsledky by mohli být zveřejněny v druhé polovině dubna, ale celkové vyhodnocení bude pravděpodobně až v druhé polovině roku. Na základě těchto výsledků se pak společnost ROCHE ve spolupráci s odborníky rozhodne, zda ve studii dále pokračovat.

Víme, že tato zpráva je pro mnoho z nás obrovským zklamáním, je ale důležité si uvědomit, že v současné době probíhá mnoho studií potencionálních léků na HC: ATM-130 (UniQure), Precision HD (Wave), Branaplan (Novartis), genová terapie (Voyager), PTC518 (PTC Terapeutic) a další. Data získaná ve studii společnosti ROCHE jsou pro všechny ostatní studie a společnosti velice důležité, údaje mohou pomoci v hledání nejvhodnějších principů a metod možné léčby HCH.

Celá komunita HD, pacienti, rodiny, lékaři vědci, farmaceutické společnosti a ostatní, se velice snaží najít lék, i v této obtížné době. I my se můžeme zapojit, například do sledovací studie Enroll-HD.

Buďme tedy silní, věřme a doufejme.

Překlad tiskové zprávy společnosti ROCHE ze dne 22.3.2021
https://www.roche.com/media/releases/med-cor-2021-03-22b.htm

Aktualizované informace o studii Tominersen

Basilej, 22. března 2021 - Společnost ROCHE dnes oznámila rozhodnutí pozastavit podávání Tominersenu ve III. fázi studie GENERATION HD1 u pacientů s projevy Huntingtonovy nemoci. Rozhodnutí bylo založeno na výsledcích předběžné analýzy údajů ze III. fáze studie provedené „nezaslepenou" Nezávislou komisí pro monitorování údajů (Independent Data Monitoring Committee, iDMC). Doporučení iDMC vycházelo z hodnocení potenciálního přínosu/rizika zkoušené terapie pro účastníky studie. Podle vyhodnocení údajů z této studie nebyly shledány žádné nové informace o nových nebo známých účincích potenciálně způsobených lékem a odůvodňující další výzkum (safety signals) Tominersenu. Společnost ROCHE plánuje pokračovat ve sledování bezpečnosti a klinických výsledků účastníků, k čemuž není nutné podávat lék nebo placebo. Jakmile budou k dispozici vyhodnocená data ze III. fáze studie a jejich analýza, ROCHE sdělí HD komunitě výsledky a další plány do budoucna.

Podávání léku bude pozastaveno i v otevřené rozšířené studii přípravku Tominersen (GEN-EXTEND) a data budou pečlivě analyzována. Na základě získaných výsledků bude společnost ROCHE informovat o dalším pokračování studie.

„Je to velmi nešťastná zpráva o III. fázi studie Tominersenu a my si uvědomujeme, že zvláště lidem s Huntingtonovou nemocí se bude těžce poslouchat. HD komunita nemá v současnosti k dispozici žádný lék, který by zastavil nebo zpomalil progresi tohoto vzácného neurodegenerativního onemocnění, které ovlivňuje rodiny napříč generacemi," řekl dr. Levi Garraway, Ph.D., vedoucí lékařský pracovník a ředitel Globálního vývoje produktů (Global Product Development) společnosti ROCHE. „GENERATION HD1 je dosud největší klinická studie léčby Huntingtonovy nemoci a my si plně uvědomujeme, že získané údaje významně rozšíří naše chápání metody „snižování huntingtinu" jako potencionální možnost léčby. Rádi bychom poděkovali všem účastníkům, kteří se podíleli na studii, i jejich rodinám za jejich příspěvek, a stejně tak širší HD komunitě za její nasazení a spolupráci."

Fáze I PK/PD studie Tominersenu (GEN-PEAK) a observační HD Natural History Study společnosti ROCHE budou pokračovat.

Tominersen a klinické studie

Tominersen, dříve IONIS-HTTRx nebo RG6042, je experimentální antisense terapie (ASO) navržená ke snižování produkce všech forem proteinu huntingtinu (Htt), včetně jeho mutované varianty mHtt. V prosinci 2017 společnost ROCHE převzala výzkum molekuly od společnosti Ionis Pharmaceuticals.

Použití Tominersenu u HD zkoumají tyto klinické studie:

  • GENERATION HD1: randomizovaná, multicentrická, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie III. fáze hodnotící účinnost a bezpečnost léčby Tominersenem u lidí s HD s projevy trvajícími déle než 25 měsíců. Účastníci studie byli náhodně rozděleni buď do skupiny, která dostávala 120 mg každé dva měsíce nebo 120 mg každé čtyři měsíce intratektálními injekcemi Tominersenu, nebo do skupiny s placebem. Do studie je zapojeno 791 účastníků z 18 zemí z celého světa.
  • GEN-EXTEND: otevřená prodloužená studie pro účastníky kterékoli HD studie společnosti Roche. V této studii dostávají účastníci buď 120 mg Tominersenu každé dva měsíce nebo každé čtyři měsíce.
  • GEN-PEAK: fáze I je zaměřena na lepší porozumění farmakokinetiky tominersenu a způsob, jakým Tominersen ovlivňuje hladiny mHtt a dalších markerů v mozkomíšním moku a krvi. Studie zkoumá rozmezí dávek od 30 mg do 120 mg Tominersenu ve dvou aplikacích.