Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

Zde naleznete přehled hlavních zásad spolku Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě, z.s. o ochraně osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů. Tyto zásady byly vypracovány dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Identifikace zpracovatel osobních údajů

Jsme pacientský spolek Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě, z.s. (dále uváděnou pouze jako SPHCH), IČ: 40614603, Velké náměstí 37, 500 01 Hradec Králové, zapsaný ve spolkovém rejstříku, spisová značka L 513 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, a jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek a zásad.

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete při přihlášení se k členství v SPHCH (vyplnění a zaslaní/odevzdání přihlášky k členství), a dále v souvislosti s využíváním našich služeb – např. při odběru Zpravodaje Archa (nebo jiných tištěných publikací zasílaných na Vaši adresu), při účastni na Rekondičně-edukačním víkendovém pobytu nebo v rámci registrace k odběru informačních newsletterů či využívání off-line poradny na www.huntington.cz, atd.

Údaje, které poskytujete při přihlášení se k členství v SPHCH a při účasti na Rekondičně-edukačních víkendových pobytech:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • adresa (trvalé bydliště nebo korespondenční adresa),
 • telefonní číslo,
 • e-mailová adresa,
 • podpis.

A dále údaje, které poskytujete při využívání našich služeb:

 • jméno a příjmení,
 • e-mailová adresa,
 • IP adresa,
 • soubory cookies (v případě online služeb),
 • případně jiný online identifikátor.

Účel zpracování osobních údajů

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je, abychom Vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb a tím i Vašich údajů.

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

 • evidence členu SPHCH,
 • provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány,
 • zasílání informačních sdělení včetně nabídky služeb SPHCH  (odhlášení z přijímání informačních sdělení je možno provést emailem na adresu office@huntington.cz).

Díky udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů Vám můžeme i nadále poskytovat některé své služby zdarma.

Kdo má přístup k osobním údajům

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Všichni pracovníci SPHCH, kteří osobní údaje zpracovávají, byli poučeni a proškoleni ohledně legislativy a nařízení vztahující se k ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje jsou poskytovány třetím osobám pouze v nezbytně nutných případech (dokládání realizace projektů, adresná distribuce tiskovin, atd.), a které zajišťují potřebné zabezpečení Vašich  údajů, aby nemohlo dojít k jejich jinému zneužití.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou:

 • instituce a orgány státní správy;
 • fyzické a právnické osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti naší internetové prezentace;
 • fyzické a právnické osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
 • fyzické a právnické osoby, které zajišťují adresnou distribuci publikací a tiskovin;
 • fyzické a právnické osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a internetové prezentace;
 • fyzické a právnické osoby, které se podílejí na organizaci námi poskytovaných služeb.

Propojenými třetími stranami jsou především instituce a orgány státní správy – Ministerstvo zdravotnictví ČR, Úřad vlády ČR, krajské a městské samosprávy; poskytovatelé ubytovacích služeb (např. Hotel Labe, a.s., Hotel Tennis Club, s.r.o.); poskytovatelé distribučních služeb; správce internetové prezentace Rapid & Smart s.r.o., a případně další nově vznikající společnosti a fyzické nebo právnické osoby.

Dále jsme povinni některé Vaše osobní údaje  předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Podmínky vyžívání cookies

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené internetové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí internetového prohlížeče.  Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromíCookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů internetových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní internetové stránky). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou naši službu či produkt.

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany naší internetové prezentace.

Pokud nechcete tyto cookies ukládat, je možné jejich používání zablokovat.

Doba využívání a zpracovávání osobních údajů

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání Vašeho členství v SPHCH či využívání našich služeb a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu existence SPHCH, a dále po dobu, po kterou trvá, dle platné právní úpravy, povinnost uchovávat dokumentaci SPHCH po jejím zániku, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

Údaje získané v rámci registrace k určité naší službě, pokud je možné tuto službu využívat i bez Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, pak zpracováváme po dobu využívání registrované služby. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena či údaje tvořící součást provozních záloh.

Možnost využívání osobních údajů bez souhlasu

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:

 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat provozní a lokalizační údaje na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích);
 • zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k zajištění bezpečnosti naší internetové prezentace).

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

Podmínky zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě našeho oprávněného zájmu či pro splnění podmínek členství v SPHCH, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona.

Zabezpečení osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit 100% bezpečnost Vašich osobních údajů, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření. Z důvodu možného nebezpečí pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme a pravidelně aktualizujeme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům.

Možnost odvolání/zrušení souhlasu se zpracování osobních údajů

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: office@huntington.cz . Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je udělený souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smluv, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (pro členství v SPHCH a některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn., pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno tuto službu využívat).

Zpracování Vašich osobních údajů, často pouze v anonymizované podobě, aniž bychom byli vůbec schopni Vás identifikovat jako konkrétního uživatele, nám umožnuje Vám poskytovat naše služby zdarma a tyto neustále zlepšovat a vyvíjet služby nové. Pokud nám Váš souhlas neudělíte, popř. ho dodatečně odvoláte, může se stát, že Vám některé naše služby již nebudeme schopni nadále zdarma poskytovat, popř. že Vám je nebudeme moci poskytnout v plném rozsahu či kvalitě.

Práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
 • další práva stanovená v § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Kontaktní údaje

V případě jakéhokoliv dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů, prosím, využijte kontaktního emailu: office@huntington.cz nebo písemně na naší korespondenční adrese: Ing. Martina Musilová, Pernerova 168, 530 02 Pardubice.

V případě jakékoli změny v souvislosti s Vašimi osobními údaji můžeme požadovat prokázání Vaší totožnosti. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi archivována.

Tyto podmínky a zásady jsou platné od 25. 5. 2018.