Milostivé léto - oddlužení

20. října 2021

Milostivé léto začíná 28. 10. 2021 a končí 28. 1. 2022. V tomto období budou lidé moci uhradit své dluhy vůči státu, a to pouze zaplacením jistiny dluhu a nákladů exekuce snížených na 908 Kč (náklady exekuce se skládají z odměny exekutora 750 Kč a DPH). Jedná se však pouze o dluhy vůči veřejnoprávním věřitelům, tedy státu. Jde např. o dluhy u obce či kraje, u zdravotních pojišťoven, nemocnic, Českého rozhlasu, České televize, ČEZ, některých dopravních podniků a podobně. Další podmínkou je, že tyto dluhy musí být vymáhány soudním exekutorem. Úprava se tak nevztahuje na dluhy u finančního či celního úřadu, tedy na exekuce daňové či správní.

Postup:

Nejdříve je třeba zjistit výši nesplacené jistiny. Jistina je původní dluh bez příslušenství, což jsou úroky, penále, náklady soudního řízení, odměna advokáta, náklady exekuce a je uvedena na příslušných dokumentech např. na rozhodnutí soudu či exekučním příkazu. Pokud nemáte takovou listinu, obraťte se například na Českou poštu a požádejte si o rozšířený výpis z Centrální evidence exekucí. U tohoto výpisu se platí 50,- korun za stránku. Je ale možné, že část z ní již byla uhrazena. Pokud není přesná výše nesplacené jistiny známa, je třeba požádat příslušného exekutora o její vyčíslení. Požádat lze e-mailem, který musí být opatřen elektronickým podpisem, datovou schránkou nebo doporučeným dopisem. Je také možné obrátit se na exekutora telefonicky, avšak o záměru využít milostivé léto je třeba informovat ho písemně. V e-mailu nebo dopisu exekutora informujte o tom, že využíváte zákona č. 286/2021 Sb., změna občanského soudního řádu, exekučního a některých dalších zákonů a institutu milostivého léta, že žádáte o sdělení aktuální výše nesplacené jistiny a uveďte, kam chcete informaci o nesplacené jistině poslat. Částku nesplacené jistiny a odměnu exekutorovi je pak třeba během období milostivého léta, to znamená od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 uhradit, ne dříve, ne později. Při platbě do zprávy pro příjemce uveďte, že se jedná o milostivé léto a variabilní symbol vyplňte dle informace od exekutora. Exekutor je pak ze zákona povinen exekuci zastavit a dlužníka osvobodit od zbytku dluhu. V případě, že exekutor nebude mít tuto informaci, zahrne zaplacenou částku mezi ostatní splátky a exekuce bude dále pokračovat. Ověřte si proto po uhrazení částek, zda vše proběhlo v pořádku.

Jistinu dluhu a snížené náklady exekuce je třeba uhradit nad rámec exekučních srážek v daném období.

Další výraznou změnou je zastavení starých a bezvýsledných exekucí.

  • Jedná se o exekuce, které začaly v roce 2018 a dříve, vymáhaná částka bez příslušenství, tedy jistina nepřekračuje 1500 Kč a nepodařilo se na ně v letech 2019 – 2021 nic vymoci. Exekutor do konce března 2022 vyzve věřitele, aby do 30 dnů složil zálohu na pokračování řízení. Pokud tento tak neučiní, exekutor exekuci zastaví. V případě, že věřitel zálohu složí, pokračuje exekuce minimálně další 3 roky.
  • Jedná se o exekuce, u kterých se po dobu 6 let od jejich zahájení nepodařilo vymoci nic nebo tak málo, že to nestačí na pokrytí nákladů exekuce. Exekutor vyzve věřitele, aby do 30 dnů sdělil, zda se zastavením exekuce souhlasí. Pokud bude souhlasit nebo ve lhůtě neodpoví, exekutor exekuci zastaví. Pokud nebude souhlasit, vyzve ho ke složení zálohy na pokračování exekuce. Pokud zálohu nesloží, exekutor exekuci zastaví. Pokud složí, pak exekuce pokračuje další 3 roky, po jejich uplynutí lze opět prodloužit o 3 roky, ale po jejich marném uplynutí exekutor exekuci zastaví. Platí od 1. 1. 2022.

Další významnou změnou, která se týká seniorů a OZP, je změna průběhu mobiliárních exekucí platná od 1. ledna 2022. Nyní exekutor může zabavit jen věci, „jejichž počet nebo hodnota neodpovídá obvyklým majetkovým poměrům“, tedy jen věci, které lidé běžně doma nemají, jako příklad lze uvést, že exekutor by neměl zabavit například televizor, lednici, pračku, telefon a podobně. Toto se týká dlužníků, kteří mají starobní důchod ve výši nepřesahující minimální mzdu (15 200 Kč), kteří mají invalidní důchod pro invaliditu druhého nebo třetího stupně nebo jejichž dluh vznikl před 18 rokem.

Další podrobnější informace, které zpracoval Úřad veřejného ochránce práv, naleznete v odkazu: https://www.ochrance.cz/letaky/exekuce-zmeny-2021/exekuce-zmeny-2021.pdf