Členství ve sdružení

Pokud byste si měli zájem o další informace o Huntingtonově chorobě nebo o práci a programech SPHCH, neváhejte se s námi spojit a staňte se členy SPHCH.

Pro získání členstvé v SPHCH stačí stáhnout, vyitsknout, vyplnit a zaslat přihlášku, která je v příloze - viz níže.

Adresy pro zaslání přihlášky:

  • Ing. Martina Musilová, Pernerova 168, 530 02 Pardubice
  • Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě, Velké náměstí 37, 500 01 Hradec Králové

Členství

1. Vznik a zánik členství

a) Členem spolku SPHCH může být fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům a také právnická osoba registrovaná v České republice. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

b) Členství pro fyzické osoby vzniká po předložení písemné přihlášky do SPHCH, ke dni schválení přihlášky Radou.

c) Členství pro právnické osoby vzniká podpisem smlouvy o členství, po schválení Radou.

d) Členství ve spolku zaniká písemným prohlášením o vystoupení člena ze spolku, nezaplacením členského příspěvku ve stanoveném termínu, vyloučením člena Radou pro porušení zákonů ČR, stanov a vnitřních pravidel spolku či úmrtím člena/zrušením právnické osoby.

e) Podání návrhu na vyloučení musí být členu Radou spolku písemně oznámeno v předstihu nejméně dvou týdnů, a to včetně odůvodnění návrhu. Případné námitky člena musí být Radou projednány spolu s návrhem.

f) Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

2. Formy členství

Řádné členství

a) Řádným členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům a také právnická osoba registrovaná v České republice, která souhlasí s posláním a účelem spolku a je rozhodnuta se podle svých možností podílet na jejich uskutečňování.

b) Ztráta způsobilosti k právním úkonům je důvodem zániku řádného členství a převedením do členství přidruženého.

Přidružené členství

a) Přidruženým členem spolku může být osoba fyzická anebo právnická, která podporuje spolek v jeho činnosti.

Čestné členství

a) Čestným členem spolku se může stát fyzická osoba, která se významně zasloužila o rozvoj činností, které jsou cílem SPHCH.

b) Čestné členy jmenuje Rada.

c) S udělením čestného členství musí navrhovaná osoba vyslovit předchozí souhlas.

d) Čestný člen se může svého čestného členství vzdát. Odejmuto mu může být pouze z rozhodnutí Členské schůze, poruší-li, nebo ohrozí-li svým chováním dobrou pověst spolku.

3. Práva členů

Řádní členové mají práva:

a) Podílet se na činnosti spolku.

b) Být pravidelně informováni o dění ve spolku.

c) Svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku.

d) Podávat návrhy a připomínky, vznášet dotazy Orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání.

e) Účastnit se Členských schůzí. Právnické osoby se účastní Členské schůze prostřednictvím odpovědného zástupce. Účast zástupců (pracovníků, členů) právnické osoby na činnosti spolku je upravena ve smlouvě o členství.

f) Spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku.

g) Volit Orgány spolku.

h) Být voleni do Orgánů spolku.

i) Užívat výhod člena, pokud jsou takové vyhlášeny (slevy na účastnických poplatcích atp.).

Čestní členové mají stejná práva jako řádní členové s následující výjimkou:

a) Nemohou být voleni do Rady spolku.

Přidružení členové mají stejná práva jako řádní členové s následujícími výjimkami:

a) Mají právo účastnit se Členské schůze s právem poradního hlasu (nemohou hlasovat).

b) Nemohou mít volební hlas při volbě Orgánů spolku.

c) Nemohou být voleni do Orgánů spolku.

4. Povinnosti členů

Povinnosti členů spolku jsou:

a) Dodržovat stanovy a vnitřní pravidla spolku.

b) Chránit a zachovávat dobré jméno spolku.

c) Svědomitě vykonávat funkce v orgánech, do nichž byli jmenováni či voleni.

d) Platit členské příspěvky.

5. Seznam členů

a) Spolek vede seznam svých členů.

b) V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:

▪ Fyzické osoby: jméno a příjmení, bydliště, datum narození, telefon a e-mail, telefon či e-mail na osobu blízkou, a zda se jedná o pacienta s HCH (nepovinný údaj).

▪ Právnické osoby: Název, sídlo, IČ, telefon, e-mail a údaj o osobě, oprávněné za právnickou osobu jednat.

▪ U všech členů se dále uvádí datum vzniku a zániku členství.

c) Zápisy a výmazy ze seznamu členů provádí Radou pověřená osoba. Zápis/výmaz člena do/ze seznamu členů musí být proveden ve lhůtě nepřesahující 30 dnů ode dne, kdy byly splněny podmínky k zápisu/výmazu.

d) Seznam členů je neveřejný. Odesláním žádosti o členství člen spolku vyjadřuje souhlas s nakládáním se svými osobními údaji dle podmínek uvedených na členské přihlášce.


Členský příspěvek je 300 Kč/rok/člen a lze jej zaplatit převodem na běžný účet u České spořitelny č. 1543349/0800 nebo požádat o zaslání složenky u Ing. Martiny Musilové (tel.: 775 321 784, e-mail: office@huntington.cz, adresa: Ing. Martina Musilová, Pernerova 168, 53002 Pardubice).

Při platbě převodem, prosím, uveďte do poznámky text "členský příspěvek", případně za kolik členů je příspěvek hrazen. Děkuji.