Monitoring pobytových zařízení

Huntingtonova choroba (HCH) patří mezi řídká onemocnění, což je jeden z hlavních důvodů, proč je všeobecné povědomí o této nemoci nízké. To komplikuje i možnost umísťování pacientů s HCH do pobytových zařízení sociálních služeb, protože jejich personál nezná specifika péče o pacienty s HCH.

Cílem projektu je monitoring možností umístění pacientů s HCH do pobytových zařízení na území České republiky. V rámci monitoringu se bude sledovat bezbariérovost stavebného vybavení, přítomnost zdravotních pomůcek usnadňujících manipulaci s pacienty, znalost a povědomí o specifikách HCH, zkušenosti s péčí o pacienta s HCH. V návaznosti na umístění pacienta do vhodného pobytového zařízení sociálních služeb se pak může zvýšit kvalita jeho života.
Snažíme se najít pobytová zařízení ochotná ubytovávat naše pacienty v každém kraji, aby rodiny měly možnost častých návštěv bez nutnosti časově/vzdálenostně dlouhého dojíždění.

Najdete zde přehled navštívených zařízení, a v přiložených protokolech najdete detailní informace o tom, jaké poskytují služby, jaké volnočasové a pohybové aktivity realizují se svými klienty, i jak často zařízení navštěvují lékaři a terapeuti.

Domov Potoky v Chřibské

Posláním Domova je poskytování nepřetržité pobytové sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu omezení v důsledku chronického duševního onemocnění, včetně všech druhů demence, a jsou plně odkázány na pravidelnou pomoc jiné osoby. Podporuje soběstačnost klientů s respektem k individuálním potřebám a vytváří domácí atmosféru. Usiluje o to, aby uživatelé zůstali součástí přirozeného místního společenství. Respektuje svobodnou vůli uživatelů ve výběru aktivit a snaží se respektovat jejich rozhodnutí, aby měli co nejvíce zachován pocit přirozeného života v příjemném a bezpečném prostředí.
Cílovou skupinou jsou osoby starší 45 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a jsou plně odkázány na pravidelnou pomoc jiné osoby, potřebují soustavnou péči a jejich snížená soběstačnost jim nadále neumožňuje setrvat v dosavadním prostředí ani za pomoci terénních sociálních služeb.
Zařízení upřednostňuje zájemce s Alzheimerovou demencí, jiným typem demence a Huntingtonovou chorobou.
Péče o klienty s Huntingtonovou chorobou v Domově Potoky
-    aktuálně máme v péči 3 klienty s Hutingtonovou chorobou v různých stádiích nemoci;
-    aktuálně jsme v kontaktu s jednou rodinou, kde řešíme následné poskytování služby v našem zařízení od okamžiku, kdy již nebude možno zvládat v domácí péči;
-    zdravotní péče je zajišťována naším praktickým lékařem;
-    poskytujeme péči psychiatra a neurologa, kteří docházejí do našeho zařízení 1x měsíčně;
-    v případě péče dalších specialistů nebo nutnosti častějších návštěv lékaře specialisty je klient k lékaři doprovázen;
-    využili jsme již možnosti konzultace s lékaři neurologické kliniky v Praze a následně také došlo k hospitalizaci naší klientky a úpravě medikace;
-    pokud je nutno využívat služeb terapeuta, je k němu klient doprovázen – zatím jsme využili pouze služeb fyzioterapeuta; např. terapeut logoped je aktuálně pro klienty našeho zařízení obtížně dosažitelný – bariérový přístup;
-    v oblasti péče používáme polohovací pomůcky, kompenzační pomůcky, zvedáky, křesla aj.;
-    pro komunikaci využíváme obrázkové symboly, obrázkovou abecedu, techniky usnadňované komunikace – často hledáme s klientem neverbální způsob komunikace pro vyjádření souhlasu a nesouhlasu a následně také pro vyjádření potřeb a přání.
Podívat se na fotografie ze zařízení můžete zde.
Kontakt:
Domov Potoky v Chřibské, Dolní Chřibská 302, 407 44  Chřibská
Telefon:  412 314 001, e-mail: info@domov-potoky.cz
http://domov-potoky.cz

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením ve Zborovicích 

Posláním Domova je poskytování podpory a péče dospělým uživatelům (ženám i mužům) se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech. Tato podpora  a pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, s rozvojem podpory jejich  samostatnosti, sociálního začleňování a podporou motivace k takovým činnostem uživatele, které nevedou k jejich dlouhodobému setrvávání či prohlubování nepříznivé sociální situace.
Cílová skupina uživatelů Domova jsou dospělé ženy a muži od devatenácti let s mentálním, tělesným, případně s kombinovaným postižením. U těchto osob se předpokládá částečná nebo neúplná soběstačnost v základních životních dovednostech, se sníženou schopností uplatňovat svá práva, což může vést ke vzniku nepříznivé sociální situace a potřebě využívat sociální službu Domova.
Podívat se na fotografie ze zařízení můžete zde.
Kontakt:
Domov  pro  osoby se zdravotním postižením Zborovice, Hlavní 1, 768 32 Zborovice
Telefon: 573 369 018, e-mail:vedouci.uspd.zborovice@ouss-uh.cz
www.ouss-uh.cz

 

Diakonie ČCE – středisko Zvonek v Praze 4

Domov střediska Zvonek nabízí tři typy služeb – domov pro osoby se ZP, chráněné bydlení a centrum denních služeb. Služby jsou určeny pro osoby se zdravotním postižením (s mentálním, případně kombinovaným postižením) a středisko má zkušenosti s pacienty s HCH.
Služba Domova je určena osobám ve věku od 10 do 60 let, které kvůli svému postižení potřebují celodenní pomoc a podporu druhé osoby v základních životních dovednostech. Je zajištěno dlouhodobé ubytování, strava, asistenční, pečovatelské, rehabilitační a zdravotní služby a také možnost vzdělávání nebo pracovní činnost.
Služba Chráněné bydlení je určena pro osoby ve věku od 18 do 64 let, které jsou závislé na péči druhé osoby (s přiznaným příspěvkem na péči v rozsahu I.–III. stupně). Služba zajišťuje ubytování a stravu společně s pečovatelskou službou (příprava a podávání stravy).
Centrum denních služeb podporuje prostřednictvím nabízených aktivit dospělé lidi ve věku 18–64 let ve zvládání soběstačnosti. Služba zajišťuje důstojné prostředí a zacházení a usiluje o maximální možné začlenění do běžného života společnosti – například zapojení do sociálně-terapeutické nebo chráněné dílny.
Podívat se na fotografie ze zařízení můžete zde.
Kontakty:
Diakonie ČCE – Středisko Zvonek v Praze 4, Šípková 1838/1, Praha 4 – Krč, 140 00 Praha
Tel.: 241 406 859, e-mail: stredisko@diakonie-zvonek.cz

 

Domov Kopretina Černovice

Vizí organizace je vytvářet domov dětem, mládeži a dospělým se zdravotním postižením, kteří vzhledem ke své sociální situaci nemohou žít v přirozeném prostředí. Důraz je kladen na rozvoj přirozených vazeb s okolím a rodinou.
Poskytované služby: Denní stacionář, Týdenní stacionář, Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení, Sociálně terapeutické dílny, Odlehčovací služby.
Podívat se na fotografie ze zařízení můžete zde.
Kontakt:
Domov Kopretina Černovice, Dobešovská 1, 394 94 Černovice
Telefon: 565 427 11 E-mail: info@domovkopretina.cz
http://www.domovkopretina.cz

 

Diecézní katolická charita v Brně

Diecézní katolická charita poskytuje mnoho druhů sociálních služeb a dle toho jsou uzpůsobeny její jednotlivá zařízení.
V Domově sv. Anežky je poskytována obyvatelům pečovatelská a domácí péče. Bydlení je poskytováno v jednopokojových bytech s vlastním sociálním zařízením, nájemné na základě smlouvy hradí obyvatel sám.
Kontakty:
Domov sv. Anežky - dům s pečovatelskou službou, Žižkova 3, 602 00 Brno
Telefon: 545 230 178, e-mail: ivana.petraskova@charita.cz
www.brno.charita.cz/sluzby-pro-seniory/domov-sv-anezky/

 

Charita Ostrava

Cílem Charity Ostrava je zabezpečování kvalifikované a komplexní pomoci lidem po stránce fyzické, psychické, sociální i duchovní, pokud možno s důrazem na aktivizaci osob, ke kterým pomoc směřuje. Samozřejmostí je poskytování profesionální pomoci s maximálním úsilím a osobní lidský přístup k lidem, jimž pomáháme, akceptování důstojnosti každého člověka bez ohledu na jeho momentální stav či sociální situaci.
Cílové skupiny: senioři, lidé se zdravotním postižením, lidé bez domova, matky s dětmi v tísni, ohrožené děti a mládež, lidé s duševním onemocněním, lidé nevyléčitelně nemocní v terminálním stádiu života, lidé v nepříznivé životní situaci.
Kontakt:
Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, Ostrava - Vítkovice
Tel.: 596 621 094
http://www.ostrava.charita.cz

 

Alzheimercentrum Prácheň

Alzheimercentrum Prácheň - Písek je specializované zařízení pro osoby s Alzheimerovou chorobou a dalšími formami demence v České republice. V současné době se zařízení specializovalo na ošetřovatelsky náročné klienty s Apalickým syndromem (bdělé bezvědomí), po mozkových příhodách, onkologických onemocněních a na klienty se zdravotním postižením. 
Alzheimercentrum Prácheň je registrované zařízení jako Domov pro osoby se zdravotním postižením. Kapacita zařízení je 68 lůžek. Všechny pokoje jsou zařízeny polohovacími lůžky a antidekubitními matracemi. Zařízení se stalo v roce 2010 certifikovaným pracovištěm bazální stimulace. 
Alzheimercentrum Prácheň získalo od MPSV akreditaci č. 2012/0804-PK a je akreditovanou vzdělávací institucí. V současné době otevírá Kurz pro pracovníky v sociálních službách zaměřené zejména na péči o osoby s demencí. V kurzu jsou uplatněny dlouholeté zkušenosti lektorů v  sociální i ošetřovatelské péči o klienty s demencí. Kurz je veden interaktivně a zážitkově.
Kontakt:
Alzheimercentrum Prácheň, 17. listopadu 2444, 397 01 Písek
Telefon: 773377016, email: pisek@alzheimercentrum.cz
http://www.alzheimercentrum.cz/nase-zarizeni/pisek/