Týden mozku 2016

Týden mozku je příležitostí, jak široké veřejnosti zprostředkovat důležitost výzkumu mozku a výsledky vědeckého pokroku široké veřejnosti. Prostřednictvím spolupráce s neziskovými a dobročinnými organizacemi, univerzitami, školami, nemocnicemi, umělci, médii a profesními organizace finančně podporuje akce pořádané na v průběhu tohoto týdne The DANA Foundation.

V České republice organizují akce Týdne mozku již osmnáctým rokem Ústav experimentální medicíny AV ČR a Česká společnost pro neurovědy, společně se Střediskem společných činností AV ČR. Široká veřejnost, studenti středních škol, gymnázií i univerzit mají možnost se účastnit série veřejných přednášek předních českých neurovědců a lékařů.

The Dana Foundation

S finanční podporou od The Dana Foundation, ve spolupráci s Centrem PIGMOD, kterému děkujeme za excelentní ukázku výzkumu a možnost nahlédnutí za dveře laboratoří, a s Centrem Extrapyramidových onemocnění 1. LF UK a VFN v Praze, které nám poskytuje neustálou podporu a zajišťuje osvětu o HCH, se SPHCH do osvětových akcí letos zapojila také. Chtěli jsme poukázat na důležitost a přínosnost spolupráce základního výzkumu, klinického výzkumu a pacientských organizací.

 

Neurodegenerativní onemocnění kolem nás

OC Šestka Praha

V sobotu 19. 3. 2016, jsme návštěvníky obchodního centra Šestka v Praze oslovili naší informační kampaní „Neurodegenerativní onemocnění kolem nás". Vyzbrojeni informačními letáky, postery, zpravodaji Archa a brožurami z řady Život s Huntingtonovou chorobou jsme diskutovali o neurodegenerativních onemocněních, jejich příčinách, průběhu, možnostech léčby a poznatcích získaných z jejich výzkumu. Snažili jsme se poukázat na to, že je důležité o mozek pečovat. Připravili jsme nejen pro děti, ale také pro dospělé, množství omalovánek, hádanek a rébusů, při kterých mohli svůj mozek potrénovat, ale také zrelaxovat a nechat ho odpočinout. Celá akce měla velice pozitivní ohlas.

Více fotografií z Týdne mozku v OC Šestka Praha naleznete zde.

Den otevřených dvěří v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie ČR, v.v.i.
v Liběchově

Na středu 16. 3. 2016 jsme pro veřejnost připravili Den otevřených dveří v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. v Liběchově. Program byl rozdělen do dvou částí - přednášky a prohlídka laboratoří.

Týden Mozku 2016 Liběchov

Prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc., ředitel Centra PIGMOD, velice zajímavě mluvil o výzkumných projektech Centra, zejména o prasečím modelu pro studium HCH a pro testování potencionálních terapií. Neopomenul ani prasečí model poškození míchy s testováním lidských kmenových buněk jako možnosti léčby tohoto poškození a dále také představil prasečí model melanomových nádorů. Ing. Zdeňka Ellederová, Ph.D., přiblížila projekt modelu Huntingtonovy choroby a výsledky získané charakterizací fenotypu zvířat. RNDr. Petr Šolc, Ph.D., informoval o možnostech zapojení se do výzkumu Centra prostřednictvím projektu Otevřená věda. Projekt je určen hlavně pro studenty středních a vysokých škol, které daná problematika zajímá, a chtějí se vrhnout do řešení dílčího projektu.

Prohlídka laboratoří měla velký úspěch. Účastníci měli možnost prohlédnout si plně vybavený operační sál, kde se dozvěděli více o operačních postupech. Dále nahlédli k speciálnímu mikroskopu, který snímá kultivující se buňky a odhaluje tak procesy v nich probíhající v reálním čase. V neposlední řadě si prohlédli barvené řezy prasečích mozků, jak se řezy skenují, jak se vyhodnocují zobrazené výsledky, a měli také možnost podívat se na fixované mozky myši a prasete a porovnat jejich velikosti.

Více fotografií ze Dne otevřených dvěří v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie ČR, v.v.i. a Liběchově naleznete zde.

Přednášky pro studenty Přirodovědecké fakulty UK v Praze

Týden mozku 2016 Přírodovědecká fakulta UK

V úterý 15. 3. 2016 jsme pro studenty Přírodovědecké fakulty UK v Praze připravili dvě přednášky. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D., mluvil o neurodegenerativních onemocněních a Huntingtonově chorobě. Představil studentům příčiny, projevy a průběh onemocnění. Jeho přednáška prošpikovaná množstvím názorných videí měla velký úspěch. Ing. Zdeňka Ellederová, Ph.D., představila zvířecí modely pro translanční výzkum HCH. Kromě modelů, které se ke studiu onemocnění a hledání potencionálních terapií používají, se zaměřila také na nadějné možnosti terapie HCH, které jsou ve stadiu klinických studií. Studenti ji v diskuzi zaplavili množstvím otázek.

Více fotografií z přednášky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze naleznete zde.

Výtvarná soutěž "Jak si představuji výzkum mozku"

Týden Mozku 2016 Výtvarná soutěž

V neposlední řadě jsme vyhlásili výtvarnou soutěž na téma „Jak si představuji výzkum mozku". Zapojily se do ní hlavně děti a velice příjemně nás překvapily nádherné malby a kresby. Všechny obrázky byly odměněny knihami.

Více fotografií z Výtvarné soutěže naleznete zde.

 

Za pododporu děkujeme:

The DANA Foundation

The DANA Foundation je soukromá filantropická organizace, která prostřednictvím grantů, publikací a vzdělávacích programů podporuje výzkum mozku. Pod křídly a s podporou The DANA Foundation vznikly v USA The Dana Alliance fo Brain Initiatives (DABI) a v Evropě European Dana Alliance for Brain (EDAB) – neziskové organizace a téměř 800 neurovědci. Cílem DABI a EDAB je zvýšení povědomí a přínosnosti výzkumu mozku.

Více informací naleznete zde.

Centrum PIGMOD

Ústav živočišné fyziologie a genetiky (ÚŽFG) AV ČR, v.v.i., uspěl se svým projektem ExAM (Experimental Animal Models) v soutěži o prostředky poskytované z druhé prioritní osy Evropských strukturálních fondů (Regionální centra výzkumu) Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. S výraznou podporou tohoto projektu bylo v Liběchově vytvořeno Centrum PIGMOD (Pig Models of Diseases), jehož výstupy by měly směřovat především do aplikační sféry.

Více informací naleznete zde.

Czech Norway Grants

Norské fondy

Poskytovateli podpory Norské granty jsou tři nečlenské státy EU a zároveň členské státy EHP, tedy Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Příjemci finanční podpory je 16 zemí ve střední, východní a jižní Evropě, tedy převážně takzvané nové členské země EU. Hlavním posláním fondů je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce. Od roku 2004 Norské fondy v České republice podpořily množství zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč.

Více informací naleznete zde.

 

Centrum Extrapyramidových onemocnění 1. LF UK a VFN v Praze

Centrum extrapyramidových onemocnění Neurologické kliniky bylo založeno v r. 1994 a navazuje na nepřerušenou tradici Poradny pro extrapyramidová onemocnění na Hennerově neurologické klinice (od r. 1951). Centrum má ve smyslu svého statutu nadregionální působnost pro celou Českou republiku se základní spádovou oblastí v českých krajích a přilehlých oblastech Moravy. Činnost Centra je multidisciplinární, zahrnuje jak klinické obory (neurologie, funkční neurochirurgie, psychiatrie), tak pomocné metody morfologické a funkční diagnostiky.

Více informací naleznete zde.